Prosta delovna mesta v misijah mednarodnih organizacij

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Dunaju je pan-evropska organizacija, v kateri je včlanjenih 55 držav iz geografsko zelo razširjenega področja, vse od Vancouvra do Vladivostoka.

V skladu z VIII. poglavjem ustanovne listine Združenih narodov je OVSE regionalna organizacija, ki ima prioritetno nalogo zgodnjega opozarjanja, preprečevanja konfliktov, kriznega upravljanja in po-konfliktne rehabilitacije v regijah držav članic. Njen pristop k zagotavljanju varnosti je edinstven v pogledu celovitosti in delovanja preko treh dimenzij: človekovi, politično-vojaški in ekonomsko-okolje varstveni.

OVSE je dejavna na širokem področju izgrajevanja varnostnih inštrumentov, ki vključujejo: varovanje človekovih pravic, nadzor nad orožjem, zaupanje za izgradnjo varnostnih ukrepov, zaščite narodnostnih manjšin, demokratizacije, boj proti terorizmu in ekonomske ter okolje varstvene aktivnosti. Države članice sodelujejo v vseh organih in aktivnostih OVSE na osnovi enakopravnega statusa in odločanja s konsenzom.

Republika Slovenija se aktivno odziva na nove varnostne izzive skozi različne mednarodne organizacije in forume, med katerimi ima OVSE pomembno mesto. Svojo aktivno vlogo in odgovornost pri reševanju vprašanj varnosti in sodelovanja v širšem spektru delovanja OVSE in v mednarodni skupnosti potrjuje Slovenija s predsedovanjem OVSE leta 2005 in delovanjem v Trojki OVSE v letih 2004 in 2006. Predsedovanje bo okrepilo prepoznavnost naše države in ustvarilo pogoje za pomembne politične stike in vlogo Slovenije v mednarodni skupnosti.

Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) s sedežem v Varšavi je vodilna institucija OVSE na področju človekove dimenzije. Njen mandat je dajanje pomoči državam članicah OVSE pri zagotavljanju in spoštovanju človekovih pravic in osnovne svoboščine z uveljavljanjem pravne države, zagotavljanjem pogojev za svobodne volitve, pospeševanjem demokratičnih principov, izgrajevanjem in zaščito demokratičnih institucij ter vzpodbujanjem tolerance v posameznih družbah.

Napotitev – sekondiranje na prosta delovna mesta v okviru OVSE:

OVSE posveča veliko pozornost operacijam na terenu z okoli 3.000 zaposlenimi v 19 terenskih misijah v 17 državah, kar je v primerjavi z drugimi mednarodnimi organizacijami na območju OVSE edinstvena prednost in ključni element za njeno učinkovito delovanje.

Večina delovnih mest v OVSE je namenjena operacijam v terenskih misijah in manjše število za nekatera mesta v OVSE Sekretariatu, ki so razpisana po principu napotitve (sekondiranja) osebja s strani držav članic. OVSE plačuje dnevnice, s katerimi si napotena oseba krije stroške za hrano in stanovanje, višina dnevnice pa je odvisna od življenjskih stroškov v državi gostiteljici OVSE misije in od odgovornosti delovnega mesta (v povprečju okoli 100 EUR dnevno). Napotitve imajo prostovoljen in ne profesionalen značaj.

Čas napotitve traja v glavnem 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ enega leta in pol. Zainteresirane osebe morajo izpolnjevati OVSE minimalne splošne standarde, zahteve za delo v terenskih misijah in specifične zahteve posamezne terenske misije. Prosta delovna mesta objavljata OVSE in Ministrstvo za zunanje zadeve na svojih spletnih straneh. Na OVSE spletni strani je objavljen prijavni obrazec, ki ga kandidat izpolni z zahtevanimi osebnimi podatki in jih v elektronski obliki pošlje na Ministrstvo za zunanje zadeve na naslov: [email protected].

Opozarjamo, da je ta naslov namenjen izključno za zbiranje prijavnih obrazcev OVSE na razpisana delovna mesta, ne pa za posredovanje informacij. Prijavo na razpisano delovno mesto je potrebno posredovati na Ministrstvo za zunanje zadeve najmanj pet dni pred iztekom roka za prijavo na OVSE. Prijave, ki bodo na naslov ministrstva prispele v krajšem času od petih dni, ne bodo upoštevane.

Kandidati morajo izpolniti prijavni obrazec za vsako razpisano mesto posebej. V kolikor kandidat izpolni obrazec za več razpisanih mest samo z enim prijavnim obrazcem, je taka prijava neveljavna. Prav tako je potrebno upoštevati, da ima splošna prijava, brez navedbe določenega razpisanega delovnega mesta, zelo malo možnosti za uspešno kandidaturo in jo zato odsvetujemo. Ministrstvo za zunanje zadeve, kot kontaktni organ v Republiki Sloveniji, opravi ustrezen predizbor in o tem obvesti OVSE. Sekretariat OVSE opravi dokončen izbor med prijavljenimi kandidati iz sodelujočih držav članic OVSE ter o svoji odločitvi obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve. Le-to o rezultatih izbora obvesti kandidata iz Republike Slovenije.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Sektor za mednarodne organizacije in človekovo varnost, te. 478 2206 ali 478 2228, faks 478 2249.

Leave a Reply