Predstavitev poklica: Kmetijska inšpekcija

Kmetijska inšpekcija nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, krmil, vina, varstvo, urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom.

Organiziranost in kadri

Kmetijska inšpekcija je organizirana na Uradu glavnega inšpektorja, kjer posamezni specialisti vodijo določena področja kmetijske inšpekcije (vinarstvo, kmetijska zemljišča, živinoreja, semenarstvo,…) in na lokalni ravni, kjer smiselno zaokrožene celote opravljajo naloge neposrednega inšpekcijskega nadzora v dvanajstih teritorialno organiziranih enotah, ki imajo v svoji sestavi lahko tudi izpostave. Enote so Kranj (z izpostavama Jesenice in Radovljica), Ljubljana (z izpostavami Domžale, Kamnik, Trbovlje, Grosuplje, Logatec in Vrhnika), Nova Gorica (z izpostavama Tolmin in Ajdovščina), Postojna (z izpostavo Sežana), Koper, Kočevje, Novo mesto (z izpostavo Črnomelj), Krško, Celje (z izpostavami Mozirje, Velenje, Žalec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah), Dravograd, Maribor (z izpostavami Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica), in Murska Sobota (z izpostavami Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava). V enotah in izpostavah so inšpektorji prisotni ob uradnih urah. Kmetijski inšpektorji so strokovnjaki z vseh področij kmetijstva s fakultetno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami in dodatnimi znanji.

Pravna podlaga in dejavnosti kmetijske inšpekcije

Kmetijska inšpekcija nadzoruje izvajanje osmih zakonov in ustreznih predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov ter posameznih predpisov, izdanih na podlagi drugih zakonov.

Nadzor izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)

– ali se uporabljajo kmetijska zemljišča v skladu z njihovim namenom;

– ali se melioracijski sistemi ustrezno vzdržujejo;

– ali poteka promet s kmetijskimi zemljišči v skladu s predpisi;

– ali se kmetijska zemljišča obdelujejo v skladu s predpisi;

– da se kmetijskih zemljišč ne onesnažuje.

Nadzor izvajanja Zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list SRS, št. 24/73, 29/86)

– ali so mineralna gnojila v prometu ustrezno označena;

– ali kakovost ustreza označeni oziroma predpisani kakovosti.

Nadzor izvajanja Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.82/94)

– ali imajo sredstva za varstvo rastlin v prometu, ustrezno dovoljenje;

– ali prodajalne izpolnjujejo pogoje za prodajo sredstev za varstvo rastlin;

– ali pridelovalci upoštevajo karenčne roke pri uporabi sredstev za varstvo rastlin;

– ali so naprave za nanos sredstev za varstvo rastlin ustrezno pregledane;

– ali pridelovalci vodijo ustrezno evidenco porabe sredstev za varstvo rastlin.

Nadzor izvajanja Zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86)

– ali rejci za oplojevanje uporabljajo priznane plemenjake;

– ali je živalsko seme, namenjeno umetnemu osemenjevanju, pridobljeno na predpisan način;

– ali se izdajajo potrdila o osemenitvi in pripustu;

– ali se izvajajo rejski programi;

– ali plemenske živali, ki se dajejo v promet, izpolnjujejo predpisane pogoje.

Nadzor izvajanja Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)

– nadzor nad ukrepi celostnega razvoja podeželja,

Leave a Reply