OD A DO Ž

Preglejte podrobno razlago posameznih pojmov, ki so razvrščeni po abecednem redu.

 • CIPS

  Center za informiranje in poklicno svetovanje, ki je namenjen vsem, ki načrtujejo svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujejo za svoje odločanje ustrezne informacije.

 • Delavnice za iskanje zaposlitve

  Skupinska oblika dela, v kateri se udeleženci učijo veščin iskanja zaposlitve in jih uporabljajo pri iskanju zaposlitve.

 • Denarno nadomestilo

  Denarni prejemek, namenjen brezposelnim osebam. Pravico do denarnega nadomestila pridobite, če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji in izpolnjujete z zakonom določene pogoje. Več o pogojih si lahko preberete na spletni strani Zavoda www.ess.gov.si.

 • eSvetovanje

  spletna svetovalnica za načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve, ki vas vodi od raziskovanja vaših interesov in lastnosti, spoznavanja poklicev in oblikovanja zaposlitvenih ciljev do nasvetov za učinkovito iskanje zaposlitve in koristnih podatkov o trgu dela.

 • Eures

  EURopean Employment Services. Omrežje javnih služb za zaposlovanje in nacionalnih partnerjev iz 31 držav članic EU/EGP in Švicarske konfederacije. Je del mreže več kot 700 svetovalcev EURES ter nudi svetovanje in posredovanje zaposlitev na evropskem trgu dela ter informacije o življenju in delu v državah članicah EU/EGP in Švici.

 • Evidenca brezposelnih oseb

  Zbirka podatkov o brezposelnih osebah potrebnih za zagotavljanje ukrepov na trgu dela (posredovanje zaposlitve, vseživljenjsko karierno svetovanje, vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti).

 • Evidenca iskalcev zaposlitve

   Zbirka podatkov o osebah, ki ne izpolnjujejo pogojev za vodenje v evidenci brezposelnih oseb, ki pa pri iskanju zaposlitve potrebujejo informacije o trgu dela in pomoč pri iskanju zaposlitve.

 • Informiranje

  storitev zbiranja, oblikovanja in posredovanja informacij.

 • Izobrazba

  Najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba, ki si jo je oseba pridobila, ko je končala izobraževanje po javnoveljavnih programih v redni šoli ali v šoli, ki nadomešča redno šolo (izobraževanje ob delu, na daljavo ipd.), s tečaji, izpiti oziroma na drug način, skladen s predpisi, ki urejajo pridobitev javnoveljavne izobrazbe. Najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba je izkazljiva z javno listino (spričevalom, diplomo ipd.).

 • Karierni cilji

  Cilji, povezani s kariero.

 • Karierni svetovalec

  Strokovnjak, kompetenten za pomoč pri sprejemanju in uresničevanju kariernih odločitev.

 • Karierno središče

  Prostor na uradih za delo in CIPS-ih, kjer Zavod omogoča vrsto brezplačnih storitev brezposelnim osebam, delodajalcem in drugim iskalcem zaposlitve za spodbujanja zaposlovanja in dostop do aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije.

 • Karierno svetovanje

  Storitev, pri kateri se posameznik ob pomoči svetovalca odloča o kariernih ciljih in sprejema karierne odločitve ter zastavljeni karierni načrt tudi uresničuje. Osvetljuje možnosti razvoja kariere ter pomaga določiti dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev.

 • Kompetenca

  Sklop znanj, veščin, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, vrednot itd., ki se uporabljajo pri različnih dejavnostih in vplivajo na razlike v kakovost opravljene dejavnosti.

 • Nadomestilo stroškov

  Denarno nakazilo na TRR, ki ga Zavod na podlagi predhodnega dogovora in na osnovi ustreznih dokazil prizna za potne in poštne stroške, ki so nastali pri aktivnem iskanju zaposlitve na območju Slovenije. Za katere aktivnosti se vam priznajo stroški, si preberite v rubriki Pravice.

 • Napotnica

  Pisni dokument, ki posameznika obvešča, da ustreza zahtevam prostega delovnega mesta, in mu nalaga dolžnost v skladu z navodilom na napotnici (prijava na prosto delovno mesto ali kontaktiranje delodajalca ali obisk pri njem ali drugo).

 • Obvestilo

  Pisni dokument, ki posameznika obvešča, da je na voljo prosto delovno mesto, na katerega se lahko prijavi. 

 • Obvestilo in napotnica v posredovanju zaposlitve

  Obvestilo: Zavod z obvestilom informira brezposelno osebo o obstoju ustreznega delovnega mesta pri delodajalcu in pričakuje odgovor v primeru , če je oseba motivirana za zaposlitev pri delodajalcu.

  Napotnica: Zavod z napotnico napoti k delodajalcu kandidate, ki so motivirani za zaposlitev in v največji meri izpolnjujejo zahteve delovnega mesta. Odziv na napotnico je obvezen.

 • Odjava

  Postopek prenehanja vodenja v evidenci Zavoda.

 • Poklic

  Vrsta dela, ki ga opravlja, ga je opravljal ali bi ga lahko opravljal posameznik. Poklic sestavljajo dela, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si zelo podobne.

 • Primer zaposlitve s pomočjo Zavoda

  Šivilja Branka je bila več kot petnajst let zaposlena v podjetju, kjer je izdelovala rokave plaščev. Sodelavci so jo cenili zaradi njene komunikativnosti in nesebičnosti, saj je bila vedno pripravljena pomagati. V prostem času je delala kot prostovoljka pri nevladni organizaciji, ki je nudila pomoč starejšim.

  Zaradi stečaja podjetja je ostala brez zaposlitve. Prijavila se je na Zavodu. Z osebno svetovalko sta se dogovorili, da bo zaposlitev iskala kot šivilja, saj je odlično šivala in si ni predstavljala, da bi lahko opravljala kak drug poklic. Dva meseca je aktivno iskala zaposlitev prek zaposlitvenih oglasih in s pomočjo prijateljev. Ugotovila je, da je za šiviljo zelo malo prostih delovnih mest.
  Odločila se je, da se bo oglasila pri svoji osebni svetovalki na Zavodu ter jo prosila za pomoč in usmeritev. Zaradi majhnega povpraševanja delodajalcev po šiviljah sta se pogovorili o novih možnostih zaposlitve. V pogovoru je Branka povedala, da v prostem času pomaga starejšim v okviru nevladne organizacije in da jo delo s starejšimi tudi zelo veseli. Osebna svetovalka ji je pojasnila, da je glede na zahteve delodajalcev za zaposlitev na delovnem mestu socialni oskrbovalec potrebna formalna izobrazba bolničarja ali nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK). Branko je usmerila h karierni svetovalki, s katero sta se pogovorili o možnostih za pridobitev formalne izobrazbe in kvalifikacije.

  Branka se je glede na svojo starost in delovne izkušnje odločila za krajšo pot: pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Zavod za zaposlovanje ji je omogočil vključitev v trimesečno usposabljanje za socialno oskrbovalko. Po uspešno zaključenem usposabljanju se je Branka veselila dela, ki ga je dotlej opravljala zgolj kot hobi.

  Ugotovila je, da se mora naučiti pisanja vloge in življenjepisa za socialno oskrbovalko. Zato je obiskala zaposlitveni kotiček, kjer so ji prijazni svetovalci nudili strokovno pomoč. Po dobrem mesecu aktivnega iskanja zaposlitve je dobila priložnost za zaposlitev v Domu starejših občanov v domačem kraju, kjer je zaposlena še danes. 

 • Samostojno vodenje kariere

  Samostojno izbiranje pripomočkov (tehnik, priročnikov, vprašalnikov, interaktivnih računalniških orodij) za načrtovanje lastne kariere, postavljanje kariernih ciljev in spremljanje njihove uresničitve.

 • Spremljanje aktivnosti iskanja zaposlitve

  Sledenje izvajanja aktivnosti zaradi ugotavljanja smiselnosti in učinkovitosti ter njihovega izboljševanja. 

 • Svetovanje

  Proces sodelovanja posameznika in svetovalca, z namenom posamezniku nuditi pomoč in oporo pri razvoju na različnih področjih.

 • Veščine vodenja kariere

  Kompetence, ki posamezniku omogočajo, da na strukturirane načine pridobiva, analizira, organizira informacije o sebi, izobraževanju in poklicih, ter veščine za sprejemanje odločitev.

 • Vloga za prosto delovno mesto

  Dokument, s katerim izrazimo zanimanje za prosto delovno mesto, ki je bilo objavljeno. V vlogi posebej opozorimo na svoja znanja, lastnosti ali izkušnje, ki so še posebej pomembni za prosto delovno mesto.

 • Vseživljenjska karierna orientacija

  Storitve službe karierne orientacije, ki so organizirane tako, da posameznikom v vseh starostnih obdobjih in na kateri koli točki njihovega življenja pomagajo sprejemati odločitve o izobraževanju, usposabljanju in poklicu. 

 • Zaposlitveni kotiček

  Prostor, kjer strokovno osebje Zavoda nudi pomoč in podporo pri iskanju zaposlitve, nove informacije o sodobnih načinih iskanja zaposlitve, razvijanje in utrjevanje veščin iskanja zaposlitve.

 • Zaposlitveni načrt

  Načrt iskanja zaposlitve, ki zajema, kje in na katerem področju dela boste iskali zaposlitev, aktivnosti iskanja zaposlitve, potrebno pomoč oziroma vključitev v programe za iskalce zaposlitve, način komunikacije z Zavodom, način in pogostost obveščanja osebnega svetovalca o uresničevanju dogovorjenih aktivnosti in drugo.

 • Zaposlitveni razgovor

  Razgovor med iskalcem zaposlitve in delodajalcem, pri katerem iskalec zaposlitve ponuja svoje prednosti, delodajalec pa ugotavlja ustreznost kandidata za prosto delovno mesto.

 • Življenjepis

  Dokument s podrobnim seznamom akademskih in poklicnih dosežkov oziroma povzetek vaše izobrazbe, izkušenj, kompetenc ter poklicnih ciljev. Življenjepis je vstopnica na zaposlitveni razgovor.