Obveznosti

S prijavo na Zavodu za zaposlovanje se obvežete, da:

 1. boste redno spremljali objave prostih delovnih mest na oglasnih deskah oziroma na spletni strani Zavoda;
 2. se boste pravočasno prijavljali na prosta delovna mesta, v skladu z zaposlitvenimi cilji, in boste to beležili v Zaposlitveni dnevnik ter hranili kopije prijav do priprave naslednjega zaposlitvenega načrta;
 3. se boste ustrezno odzivali na napotnice Zavoda in boste to beležili v Zaposlitveni dnevnik;
 4. se boste udeleževali zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, Zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov ter boste to beležili v Zaposlitveni dnevnik;
 5. boste sporočili spremembo naslova dosegljivosti, v roku 3 dni od nastanka spremembe,
 6. boste sporočili pridobitev statusa udeleženca izobraževanja odrasli - mlajšega od 26 let, dijaka, vajenca ali študenta;
 7. boste sporočili, kdaj in zakaj ne morete aktivno iskati zaposlitve (npr. dopust, bolniška odsotnost, vojska in drugo), in sicer pred začetkom razlogov za neaktivnost;
 8. boste sporočili kdaj in zakaj niste aktivno iskali zaposlitve, za kar lahko predložite ustrezna dokazila in pri čemer dogovor v naprej ni bil mogoč, (npr. nepredvidena bolniška odsotnost in drugo), v roku 8 dni po prenehanju razloga,
 9. boste na zahtevo Zavoda predložili dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve
 10. boste sporočili prejemanje dodatnih prihodkov iz dela (podjemna, avtorska pogodba), če (bo)ste prejemnik pravice do denarnega nadomestila;
 11. se boste vključevali v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti ter spoštovali in uresničevali pogodbene obveznosti do Zavoda pri vključevanju v programe za iskalce zaposlitve;
 12. se boste zglasili na Zavodu najkasneje v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem načrtu oziroma na termin, zapisan v vabilu.